ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุพจน์ บุญตา
ครู คศ.2

นางเนตรชนก บุญตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0