ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางลัดดา ใจนวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6