ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรีย์ พันจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสรวิชญ์ มีฤทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1