ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนพดล นวลแสง
ครู คศ.3

นายศุภศาสตร์ พลคำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3