ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) กลุ่ม กพศ.8 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านกะกำ
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2562  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8  ตะเคียน-ลมศักดิ์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ณ โรงเรียนบ้านกะกำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  โดยได้เรียนเชิญนายคมสันต์  ติดมา  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับความรู้จากวิทยากรศึกษานิเทศก์ ศรีสะเกษเขต 3  โรงเรียนบ้านจันลมได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน  10  ท่าน  การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการอบรม
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,10:12   อ่าน 952 ครั้ง