ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดเอกสาร
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ภาษาไทย)

    คู่มือการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย

 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ภาษาอังกฤษ)          ภายในประเทศของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  

   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

   

   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

   

   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

   

   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   

   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

   

   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

   

   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

   

   แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   

   แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ.2551

   

   จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

   

   แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551

   

   ระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

   

   แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

   

   แนวปฏิบัติ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

   

   นิยามศัพท์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

   

   คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

   แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย สู่การปฏิบัติ

   

   แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ

   
   แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสาระภาษาไทย  (ประถมศึกษา) ( มัธยมศึกษา)    
   แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสาระคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา) ( มัธยมศึกษา)    
   แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสาระวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา)    

   แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสาระการงาน ฯ  (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา)

   

   แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสาระภาษา  อ.  (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา)

   

  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสาระพลศึกษา ฯ  (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา)

   

  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสาระสังคมศึกษา์ (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา)

   

  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสาระศิลปศึกษา  (ประถมศึกษา) (มัธยมศึกษา)