ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ
บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ
บทอาขยานภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ที่ใช้ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  งานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน  ปี ๒๕๕๕
* บทอาขยานภาษาไทย.doc