ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารการควบคุมภายใน2
เอกสารการควบคุมภายใน2
ลำดับ
หัวข้อ Download
ไฟล์แบบฟอร์ม
วันที่
1 แบบ ปอ.1
  09 ต.ค. 2552
2 แบบ ปอ.2
  09 ต.ค. 2552
3 แบบ ปอ.3
  09 ต.ค. 2552
4 แบบ ปย.1
  09 ต.ค. 2552
5 แบบ ปย.2
  09 ต.ค. 2552
6 แบบ ปส.
  09 ต.ค. 2552
7 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
  27 พ.ย. 2552
8 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
  09 ต.ค. 2552
9 เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน
  17 พ.ย. 2552
10 เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารระดับสูงต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  17 พ.ย. 2552
11 คำถาม-คำตอบ แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
  09 ก.พ. 2553
12 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
  01 พ.ย. 2553
13 แบบ อปท.1 และ อปท.2
  08 ต.ค. 2555

เอกสารการควบคุมภายใน2

   
 
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
 

   
คำนำ    
สารบัญ    
บทที่ 1 การจัดองค์กร  
บทที่ 2 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจริยธรรม  
บทที่ 3 นโยบายและวัตถุประสงค์ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
บทที่ 4 การดำเนินงานตรวจสอบ  
บทที่ 5 การตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
บทที่ 6 การตรวจสอบภายใน สถานศึกษา  
บรรณานุกรม    
ภาคผนวก
1
ตัวอย่าง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2
เกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะในหน้าที่
3
แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4
ตัวอย่างแบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5
ตัวอย่างรูปแบบการรายงานการตรวจสอบ

แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6
การตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน
7
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการเงินการบัญชีเกณฑ์คงค้างตามระบบมือ
8
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการเงินการบัญชีตามระบบ GFMIS
9
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
10
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการสอบทานระบบควบคุมภายใน
  แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบระดับสถานศึกษา
12
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน
13
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการเงินการบัญชี
14
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
15
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการสอบทานระบบควบคุมภายใน
 

   
หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ. 2 (ชั้น 7-8)
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2288 5669, 0 2288 5688   โทรสาร 02 2826633, 02 2822857
E-mail : audit.obec@gmail.com