ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารการควบคุมภายใน
เอกสารการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔.....   ../data/nipon/Internal control_1.ppt

ภาคผนวก ก.....   ก1-ก10../data/nipon/internal_control.pdf

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ต่อการควบคุมภายใน .....   ../data/nipon/Internal control_3(2).ppt

เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) .....   ../data/nipon/CSA(1).doc

หนังสือแจ้งส่วนราชการ/ส่วนงานย่อย/รัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภาย ...PDF Format

แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภาย ...PDF Format

       

แบบรายงาน ปย.1 ...MS Word
แบบรายงาน ปย.2 ...MS Word
Powerpoint การจัดวางระบบการควบคุมภายในแนวใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ...PPT Format
มือสะอาดชาติไม่ล่ม ...Multimedia Format
ระเบียบคตง.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔  
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
แนวทางการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555
คูมือการจัดทํารายงาน การควบคุมภายใน
[PPT]แนวทางการดำเนินงาน ระบบควบคุมภายในประจำปี 2555
คู่มือควบคุมภายใน - ส พ ป.อุทัยธานี เขต 1
ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำรายงานควบคุมภายใน - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - สพป.ลบ.2
>>คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา การควบคุมทรัพย์สิน
>>เอกสารคู่มือแนวทางการจัดวาวระบบการควบคุมภายใน
เอกสารการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
l แบบ ปย.2 l แบบติดตาม ปย.2 l แบบ ปอ.1 l
l แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 l แบบติดตาม ปอ.3

l ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบควบคุมภายใน l
ตัวอย่างแบบรายงาน
01-ตัวอย่างแบบ ปย.2 ปีที่ผ่านมา.doc (39.0 KB)
02-ตัวอย่างแบบติดตาม ปย.2.doc (40.0 KB)
03-แบบประเมิน CSA.doc (70.3 KB)
04-แบบ ปย.2จาก CSA.doc (39.0 KB)
05-ตัวอย่างแบบ ปย.1 (แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ).doc (31.3 KB)
06-ตัวอย่างแบบ ปย.2 สี่กลุ่มงาน.doc (76.5 KB)
07-ตัวอย่างแบบ ปอ.3 ปีที่ผ่านมา.doc (38.5 KB)
08-ตัวอย่างแบบติดตาม ปอ.3.doc (38.5 KB)
09-ตัวอย่างแบบ ปอ.2.doc (37.5 KB)
10-ตัวอย่างแบบ ปอ.3 สี่กลุ่มงาน.doc (73.9 KB)
11-ตัวอย่างแบบ ปอ.1.doc (33.9 KB)


วิธีการกรอกแบบฟอร์ม
01-วิธีการกรอกแบบฟอร์มติดตาม ปย.2.doc (37.5 KB)
02-วิธีการกรอกแบบฟอร์ม ปย.1.doc (31.8 KB)
03-วิธีการกรอกแบบฟอร์ม ปย.2.doc (36.9 KB)
04-วิธีการกรอกแบบฟอร์มติดตาม ปอ.3.doc (38.0 KB)
05-วิธีการกรอกแบบฟอร์ม ปอ.2.doc (40.5 KB)
06-วิธีการกรอกแบบฟอร์ม ปอ.3.doc (35.9 KB)
07-วิธีการกรอกแบบฟอร์ม ปอ.1.doc (30.3 KB)

ดาวโหลด เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามระบบประกัน ฯ 8  ขั้นตอน   
เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แก้ไข เอกสาร เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  

เอกสารการควบคุมภายใน


ระเบียบฯ คตง.


 

การ จัดทำรายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)

...รายละเอียดตามเอกสาร Downlondเอกสาร Download


 
 TitleSize (Kb) 

> หนังสือแจ้งส่วนราชการ / ส่วนงานย่อย / รัฐวิสาหกิจ เรื่องการขยายเวลาการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน63.51Download

> หน้าปกUnknownDownload

> คำนำ81.12Download

> สารบัญ91.57Download

> คำศัพท์66.53Download

> ส่วนที่หนึ่ง : แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน204.80Download

> ส่วนที่สอง : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ 6275.24Download

> ส่วนที่สาม : สรุปการปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6260.82Download

> ภาคผนวก ก ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544177.52Download

> ภาคผนวก ข คำแนะนำการใช้รูปแบบรายงาน และตัวอย่างรายงาน610.09Download

> ภาคผนวก ค แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน179.74Download

> ภาคผนวก ง แบบสอบถามการควบคุมภายใน79.76Download