ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์เกี่ยวกับ e-book
เว็บไซต์เกี่ยวกับ e-book

เว็บไซต์เกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

        1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book  http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_ebook/171/7.pdf
2. ความเป็นมาเกี่ยวกับ e-Book   http://www.thaigoodview.com/node/186
3. การใช้งาน e-Book   http://www.lms.cmru.ac.th/how_to_read.htm
4. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้าง e-Book ด้วย DeskTop Author  http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html
5. คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน  DeskTop Author   http://bu.lpc.rmutl.ac.th/naravit/e-book/
6. เว็บบล็อกการสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม  Desktop Author   http://nustyle.multiply.com/journal/item/7
7. การออกแบบ e-Book ด้วยโปรแกรม  Desktop Author   http://learn.wattano.ac.th/learn/ln2/courses/5/E-book.htm
8. การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum  http://www.oknation.net/blog/freeday888/2009/09/08/entry-1
9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะมัลติมีเดีย   http://www.horhook.com/content/index.htm
10. การสร้าง  E-book ด้วยโปรแกรม Flip Publisher  http://61.91.205.171/flip_e_book/flip_publisher1.htm
11. แนะนำหนังสือ e-Book ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. เทคนิคการสร้าง e-Book ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็วhttp://www.stks.or.th/elearning/index.php?mod= Courses&op=showcontent&cid=5&qid=&lid=29&sid=&page=&uid=