ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มต่างๆสำหรับครู
แบบฟอร์มต่างๆสำหรับครู

การวิเคราะห์ผู้เรียน   SARครู    ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง(Scoring Rubrics)

ทะเบียนการใช้สื่อ     แบบฟอร์มตัวอย่าง storyboard     บัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรฯ(2551)

แบบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์     การขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา

คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(7100)       แบบ 7105

คำขอมีบัตรประจำตัวฯ          คำแนะนำประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทะเบียนการประกวดแข่งขันทางวิชาการ      แบบฟอร์มขอแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน(แก้ 0 )    แบบคำขอแก้ ร ,  0

ทะเบียนการเป็นวิทยากร     รายชื่อนักเรียนขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเวลาราชการ

ทะเบียนครุภัณฑ์     แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปนอกสถานศึกษา( 1 )       แบบขออนุญาตผู้ปกครอง( 2 )

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน         บค.9(การรายงานการรับนักเรียน     ตัวอย่างบล๊อค ป.พ.1

ทะเบียนนักเรียนเก่ง - อ่อน      บค.13(แจ้งผู้ปกครองนักเรียนขาดเรียน)     บค.19-20(ส่งนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน-คำร้อง)

ทะเบียนการผลิตสื่อและอุปกรณ์       แบบฟอร์ม  บค.ต่างๆ       แบบ บค.21 (ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน)

บัญชีวัสดุ       แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน     ใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำของครู       บันทึกหลังสอน    

บันทึกการสอนซ่อมเสริม       บันทึกการให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงาน

บันทีกการสอนแทน           บันทึกการสั่งงาน      บันทึกการเสียสละเวลาให้กับราชการ

แบบคำร้องขอย้าย       แบบคำร้องขอย้าย(2)       แบบบันทึกคุณงามความดี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน       แบบแสดงความคิดเห็นนักเรียนต่อครู

เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร       ใบเบิกวัสดุ       ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบลา    ใบลา   ทะเบียนครู(student2544)       ขั้นตอนการใช้ATMธ.กรุงไทย(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่)

ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการ       แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(obec_smis)

แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน1       หนังสือรับรอง     แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน(SMIS)

หนังสือรับรองความประพฤติ      แบบแจ้งผู้ปกครองนักเรียน(ยึดของ)       ใบลานักเรียน

หนังสือรับรองบุคคล         ตัวอย่างรายงานการเข้ารับอบรมสัมมนา

แบบประเมินผลโครงการ     การประเมินผลโครงการ     แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ-กิจกรรม     แบบประเมินโครงการ