ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล
ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล

ตัวอย่างงานวิจัยระดับชั้นอนุบาล

การจัดการเรียนการสอนสาระสิ่งรอบตัว ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภมงคล สุวรรณพงษ์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full59/suphamongkon4888/titlepage.pdf

การ เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการบริหารสมองกับ การจัดกิจกรรมแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ลักคณา คำก้อน
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full151/lakkhana133265/titlepage.pdf

การ เปรียบเทียบความพร้อมทั้ง 4 ด้านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงการและแบบจิกซอว์ / วิทยานิพนธ์ ของ กิ่งแก้ว ค่ายไธสง
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full80/kingkeaw8030/titlepage.pdf

การ เปรียบเทียบคุณลักษณะด้านความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลอร์ฟ และการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ / วิทยานิพนธ์ ของ ประรัชชญา สินทรัพย์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full118/prarachaya11608/titlepage.pdf

การ เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกับการจัดกิจกรรม แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุภาภรณ์ สงนวน
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full139/suphaphon131922/titlepage.pdf

การ เปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานกับการจัดประสบการณ์ตาม ปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เอรินทร์ แสวงสาย
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full139/erin131995/titlepage.pdf

การ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้การประยุกต์ใช้ท่ารำมวย โบราณที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รติกร อินานันท์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full152/ratikorn133342/titlepage.pdf

การ พัฒนาการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไฉไลศรี เพชรใต้
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full160/chailaisri134144/titlepage.pdf

การ พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิวพร นิลสุข
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full146/siwaporn132714/titlepage.pdf

การ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาไทย และภาษามือไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นอนุบาล 2 / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิการ์ บุญประเสริฐ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full57/kannika4684/titlepage.pdf

การพัฒนาความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกความพร้อมด้านสติปัญญา / วิทยานิพนธ์ ของ ธิดารัตน์ จูมพลา
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full25/thidarat2282/titlepage.pdf

การ พัฒนาความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ หน่วย ฤดูกาล / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ เพียพล
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full73/sirirat6948/titlepage.pdf

การ พัฒนาความสามารถด้านการจับใจความของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกษรินทร์ ก้องเมือง
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full139/kedsirin131920/titlepage.pdf

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิสามาส ขันชัยภูมิ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/wisamas11875/titlepage.pdf

การพัฒนาชุดการสอนหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สถิตย์ ศรีถาวร
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full105/sathit10093/titlepage.pdf

การ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ / วิทยานิพนธ์ ของ ศุภวารี ศรีนวล
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full76/supawaree7186/titlepage.pdf

การ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานและกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน / วิทยานิพนธ์ ของ วิภาวรรณ ยาประดิษฐ์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full102/wipawan9798/titlepage.pdf

การ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือภาพประกอบการ เล่าเรื่องหน่วยเที่ยวสวนสะออน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงลักษณ์ กันปัญญา
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full111/nongluk10903/titlepage.pdf

การ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพรรณ สิทธิพูนอนุภาพ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full159/siripan134049/titlepage.pdf

การพัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้โปรแกรมบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพฑูรย์ อัครประชะ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full133/pitoon131264/titlepage.pdf

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ชญาภา สิงห์มหา
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full131/chayapa13069/titlepage.pdf

การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ สุกุมาลย์ ปัตตาลาโพธิ์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full116/sukumal11389/titlepage.pdf

การพัฒนาแบบฝึกประกอบการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สัมฤทธิ์ หมู่มี
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full25/samrit2321/titlepage.pdf

การ พัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ประภา หลาบคำ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full102/prapa9799/titlepage.pdf

การพัฒนาแบบวัดความพร้อมในการเรียนชั้นอนุบาลศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ ของ ปราณี พันธ์หนองหว้า
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full63/pranee5265/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรรณิกา ทวีนันท์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full56/kannikar4664/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฐิติพร มะเดื่อชุมพร
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full80/thitiporn8033/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้การละเล่นของเด็กไทย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ต้องใจ คล่องตา
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full106/tongchai10329/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT หน่วยสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพิชญา ชมวิชา
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full134/supischa131320/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง ผักที่ฉันชอบ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรินทร์เทพ กาลพัฒน์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full65/narintep5531/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องผีเสื้อแสนสวย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปราณี สุราอามาตย์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full6/supranee525/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแบบฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง กล้ามเนื้อมือกับตาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุชมณี เติมผล
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full36/nutmanee3467/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่นตามมุมตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาด้านการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพรวัลย์ ขนานแข็ง
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/praiwan10713/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยใช้สื่อเคลื่อนไหวในกระด้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ นิธิปรีชา
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full73/tasanee6926/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่อง แมลง ชั้นอนุบาลปีที่ 2/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จิราพร จุลละศร
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/jiraporn10670/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่องต้นไม้แสนสวยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) อำเภอปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทองล้วน ห่วงศรี
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full47/tonglaun4235/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เรื่องผลไม้แสนอร่อย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุบลรัตน์ มูลแก้ว
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full57/ubonrat4752/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการชั้นอนุบาลปีที่ 2 สาระธรรมชาติรอบตัว หน่วยกลางวัน-กลางคืน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรณา บุตรพรม
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full119/supanna11707/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้ภาพปริศนาคำทาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรพิมล ชินภา
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full123/pornpimon12101/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธิดา หงษ์ศรีหม่น
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full71/sutida6718/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การคมนาคม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ละอองทิพย์ คำมะสอน
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full79/la-ongtip7763/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สนใจ ช่วยชู
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/sonjai11233/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว หน่วย ต้นไม้ที่รัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รำไพ แก่นภักดี
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/rumpai12223/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโดยใช้แบบฝึก ทักษะ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณา เจ็ดกลาง
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full79/wanna7678/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยการเล่านิทาน ประกอบหุ่นมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มาลิณี พลสูงเนิน
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full77/malinee7496/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ด้วยเกมการ ศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทนา วงศ์ทิพากร
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full79/chanthana7800/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ ACACA / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ครองใจ ขวัญเกษม
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full153/krongjai133391/titlepage.pdf

การ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยธรรมชาติรอบตัวเรื่องฝนชุ่มฉ่ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค TGT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุทัยทิพย์ ชาครนิธิพงศ์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/yuthaitip11762/titlepage.pdf

การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิภา วรฉันท์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full152/nipa133282/titlepage.pdf

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ จารุศักดิ์ รัตนรังสิกุล
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full76/charusak7279/titlepage.pdf

การ พัฒนาสมรรถภาพทางสติปัญญาด้านการคิดแบบอนุรักษ์ (Conservation) และการคิดแบบสัมพันธ์กลุ่ม (Classification) โดยใช้กิจกรรมภาพและกิจกรรมปฏิบัติในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 / วิทยานิพนธ์ ของ สุภาณี ซองศิริ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full138/supanee131863/titlepage.pdf

การพัฒนาสื่อประสมตามรูปแบบมอนเทสซอรี่ที่ส่งเสริมทักษะการเขียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิไลวรรณ สาระขันธ์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full139/wilaiwan132025/titlepage.pdf

การพัฒนาสื่อประสมประกอบการสอนหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนัญญา นนทะวงษ์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/ananya11989/titlepage.pdf

การส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รจนา จันทรัตน์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full139/rojana132004/titlepage.pdf

การ ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวตามแนวการสอนแบบโครงการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาพร โฮมแพน
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full145/supaporn132686/titlepage.pdf

ความ สามารถทางสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยศิลปะตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ / วิทยานิพนธ์ ของ สุนันท์ สีพาย
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full125/sunan12331/titlepage.pdf

เปรียบ เทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อม และการสอนปกติ/ วิทยานิพนธ์ ของ หทัยรัตน์ พงศ์สุวรรณ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full2/hathairat117/titlepage.pdf

ผล การจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคำถามปลายเปิดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรนุช แสนหาญ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full121/teeranuch11968/titlepage.pdf

ผล การจัดประสบการณ์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาที่มีต่อการพัฒนาทางด้านร่าง กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วชิรญา ไวยเวทย์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full139/wachiraya131905/titlepage.pdf

ผล การจัดประสบการณ์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรัก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทิรา อันอามาตย์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full121/chantira11973/titlepage.pdf

ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาหน่วยสัตว์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กมลรัตน์ อินทะพุฒ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full139/kamonrat131978/titlepage.pdf

ผล การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา ระศร
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full155/araya133656/titlepage.pdf

ผล การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (Brain - based learning) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สารภี ชมภูคำ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full159/saraphee134047/titlepage.pdf

ผลการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียเรื่องธรรมชาติรอบตัวของนักเรียนระดับชึ้นอนุบาล 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นิโรบล จันทะกล
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/nirobol11995/titlepage.pdf

ผล ของกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดของนัก เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดวงสมร ศรีใสคำ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full149/duangsamorn133070/titlepage.pdf

ผล ประยุกต์ใช้กิจกรรมตามแนวพหุปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความฉลาด ทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรนัชชา ใยแก้ว
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full148/pornnatcha132931/titlepage.pdf