ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดฟรี..ชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิเคราะห์วิจัยและวิทยานิพนธ
ดาวโหลดฟรี..ชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิเคราะห์วิจัยและวิทยานิพนธ

ดาวน์โหลดชุดโปรแกรมต่าง ๆ :

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม :

  • ใหม่..เพิ่มเติมการวิเคราะห์ค่า KR21 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบ stat04ItemAnalysis ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007

  • ปรับปรุงโปรแกรมที่ stat10Rating3Scale ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา กรณีที่มีจำนวนข้อมูล 500-1,000 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003

  • ปรับปรุงโปรแกรมที่ stat11Rating4Scale ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา กรณีที่มีจำนวนข้อมูล 500-1,000 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003

  • ปรับปรุงโปรแกรมที่ stat12Rating5Scale ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา กรณีที่มีจำนวนข้อมูล 500-1,000 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003

  • ปรับปรุงโปรแกรมที่ 13.t-test one sample ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา การติดเครื่องหมาย * ในแผ่นงานผลการวิเคราะห์ระดับนัยสำคัญ .05 ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003
  • เพิ่มเติมโปรแกรมที่ 15.t-test independent วิเคราะห์ค่าเอฟด้วยสถิติ Levene (เหมือน SPSS) ของชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003
  • เพิ่มเติมโปรแกรมช่วยประเมินผลการเรียนอิงกลุ่มแบบ t-score ด้วยเอ็กเซล ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003
  • เพิ่มเติมปริญญานิพนธ์การเขียนโปรแกรมการตัดเกรดแบบ T-score ของนางสาวจิราภรณ์ จันทร์โท และนางสาวสุดารัตน์ อินทราฉัตรจามร มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • เพิ่มเติมโปรแกรมช่วยคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียนด้วยเอ็กเซล ดาวน์โหลดคลิกที่รุ่น 2007, 2003



ขอบคุณข้อมูลจาก http://sahavicha.kalasin3.go.th/?name=webboard&file=read&id=882