ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบฝึกภาษาไทย 11 ชุด
แบบฝึกภาษาไทย 11 ชุด
ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาไทย 11 ชุด

ชุดที่ 2 สระหาคู่.doc
Download

ชุดที่ 3 น้องหนูประสมสระ.doc
Download

ชุดที่ 4 วรรณยุกต์ไทย.doc
Download

ชุดที่ 5 คำในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา.doc
Download

ชุดที่ 6 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด.doc
Download

ชุดที่ 7 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด.doc
Download

ชุดที่ 8 คำควบกล้ำ.doc
Download

ชุดฝึกนายปัญญาวุธ เทอม 2.doc
Download

แบบฝึกคัดอ่านเขียน อังกฤษ.rar
Download

แบบฝึกชุดที่ 1.doc
Download