ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบคณิตศาสตร์/ตัวชี้วัดชั้น ป.3
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.3

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

สาระที่ 1  จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 1
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 2
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 3
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 4

สาระที่ 2  การวัด

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 5
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 6
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 7
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 8
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 9
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 10
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 11
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 12
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 13 

สาระที่ 3 เรขาคณิต

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 14
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 15
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 16
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 17
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 18 

สาระที่ 4 พีชคณิต

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 19
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 20

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 21
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 22