ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบ บค.01--31
แบบ บค.01--31
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แบบพิมพ
รายละเอียด
แบบ บค.01
บัญชีแสดงพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษา
แบบ บค.02
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
แบบ บค.03
บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แบบ บค.04
ตัวอย่างประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา
แบบ บค.05
ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่สำเร็จการศึกษาชั้นป.6 ไปเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่จัดการภาคบังคับ
แบบ บค.05/1
ตัวอย่างหนังสือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมต้น
แบบ บค.06
แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา
แบบ บค.07
แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบ บค.08
แบบหนังสือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.09
แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา
แบบ บค.09/1
แบบบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบ บค.09/2
แบบบัญชีรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบ บค.09/3
แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบ บค.09/4
แบบสรุปผลการรับนักเรียน
แบบ บค.10
แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นป.6 ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตบริการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แบบ บค.10/1
แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบ บค.11
แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.12
แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.13
แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
แบบ บค.14
แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน
แบบ บค.15
แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน
แบบ บค.16
แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.17
แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
แบบ บค.18
แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
แบบ บค.19
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน
แบบ บค.20
แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า
แบบ บค.21
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน
แบบ บค.21/1
แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน
แบบ บค.22
แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าไปเรียน
แบบ บค.23
แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าไปเรียน
แบบ บค.24
แบบหนังสือรายงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ(แล้วแต่กรณี) ที่นักเรียนย้ายเข้า
แบบ บค.25
แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ(แล้วแต่กรณี)
แบบ บค.26
แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนของสถานศึกษา
แบบ บค.27
แบบหนังรับรองการไม่มีตัวตน
แบบ บค.28
แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน
แบบ บค.29
แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน
แบบ บค.29/1
แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน
แบบ บค.30
แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545
แบบ บค.31
แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก

คำอธิบายแบบพิมพ์ต่างๆ