ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนวปฏิบัติตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545


กฎหมาย แนวปฏิบัติและแบบพิมพ์ที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ที่
ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ
1
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
2
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อรับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
3
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2545
4
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535
5
ประกาศกระ ทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองมีเด็กที่ อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ แจ้งต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
6
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
7
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และการยื่นคำขอตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
8
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
9
ประกาศกระ ทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546
10
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
11
แนวปฏิบัติในการวางแผนการรับนักเรียน
12
แนวปฏิบัติในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 และ ชั้น ม.1
13
แนวปฏิบัติในการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
14
แนวปฏิบัติการติดตามเด็กเข้าเรียน
* กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน
* กรณีนักเรียนขาดเรียน
15
แนวปฏิบัติในการย้ายนักเรียน
16
แนวปฏิบัติในการจำหน่ายนักเรียน เนื่องจาก
1. นักเรียนย้ายโรงเรียน
2. นักเรียนถึงแก่กรรม
3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
5. นักเรียนเรียนจบการศึกษา
5.1 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5.2 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3