ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรแกนกลาง 2551

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

สามารถเลือก download ได้โดยการ Click ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 

 

 

 

สามารถ Click เพื่อ Download

คู่มือหลักสูตร การวัดและประเมินผล ได้จาก Links ดังนี้

 

>> คู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ <<

>> คู่มือแนวทางการพัฒนา การวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ <<

>> หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรแกนกลางฯ ๕๑ กลุ่มสาระต่าง ๆ

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...ภาษาไทย

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...คณิตศาสตร์

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...วิทยาศาสตร์

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ ๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...สุขศึกษาและพลศึกษา

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...ศิลปะ

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ ๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word 

หลักสูตรแกนกลางฯ..๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้...ภาษาต่างประเทศ

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word

หลักสูตรแกนกลาง 51

ดูรายละเอียดไฟล์ PDF   

Download ไฟล์ Microsoft Word

หลักสูตรแกนกลาง 51  ฉบับสี่สี แจกโรงเรียน

 

ดาว์นโหลด

          

 

ตัวชี้วัด  8  สาระ(หลักสูตรแกนกลาง 2551)


ไฟล์ .doc ดาวน์โหลด...คลิกที่นี่