ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การค้นหางานวิจัย
การค้นหางานวิจัย

งานวิจัยฉบับเต็ม (FullText) และบทคัดย่อ

ตามหา Link งานวิจัย  วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (FullText) ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
และ 

ที่สืบค้นอื่น
ต่างประเทศ :
 *************************
 ตัวอย่าง
บทคัดย่อ : ปุยซองค์ (Puissance Analysis Technique)
  • http://www.thaithesis.org/detail.php?id=51170  
  • จาก  thailis
  • และเรื่องเดิม (การศึกษาคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการประเมินหนังสือเชิงประจักษ์) 
  • การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพเรื่องการทอผ้าขาวม้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ : มหาวิทยาลัยบูีรพา
  • การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการตัดเย็บผ้าจีวร (พระมหาณัฐพงษ์ พานิชศิริ / 2547) 
 อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
การประเมินความต้องการจำเป็นในการ พัฒนาการดำเนินงานแนะแนวของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร  (วิทยานิพนธ์ ของ ธนตพร พูนปริญญา  2553)