ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานที่น่าสนใจ
ผลงานที่น่าสนใจ

ตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจจากหลายท่าน


ตัีวอย่างการพัฒนาชุดการสอนรายวิชา ค42101 คณิตศาสตร์  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่องลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตัวอย่างบันทึกหลังสอนที่ผ่านการตรวจ
ตัวอย่างการบันทึกหลังแผน
เรื่องที่น่าสนใจจากครูบรรเจิด
  1. การทำวิทยฐานะ
  2. ใครที่กำลังจะส่งผลงาน ครู คศ. 3 (1)
  3. ใครที่กำลังจะส่งผลงาน ครู คศ. 3 (2)
  4. การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน เนียนไปกับงาน
  5. วิจัยในชั้นเรียนเนียนไปกับงาน:การเขียนโครงร่างงานวิจัย
  6. วิจัยในชั้นเรียนเนียนไปกับงาน:การมอบหมายงานเด็กอย่างมีความหมาย การมองผลงานเด็กอย่างมีคุณค่า