ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว.17
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.17


หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว. 17 .... ( ยื่นแบบคำขอได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีความพร้อม)

  1. แบบเสนอคำขอวิทยฐานะ แบบ กคศ. ( เป็นword)
  2. คู่มือการประเมินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว. 17
  3. แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว. 17
  4. เอกสารต่างๆ ใบปะหน้าส่งผลงาน ขอรับการประเมินวิทยฐานะ
  5. รายละเอียดการดำเนินการเพื่อขอรับการประเมิน เตรียมไว้สำหรับคณะกรรมการ
  แบบบันทึกการประเมินวิทยฐานะ พร้อมตัวอย่าง
 
ก.ค.ศ.4 (ตัวอย่าง) ก.ค.ศ.4(สำหรับกรอก)
ก.ค.ศ.5(ตัวอย่าง) ก.ค.ศ.5(สำหรับกรอก)
ก.ค.ศ.6/1.1(ตัวอย่าง) ก.ค.ศ.6/1.1(สำหรับกรอก)
ก.ค.ศ.7/1(ตัวอย่าง) ก.ค.ศ.7/1(สำหรับกรอก)
ก.ค.ศ.8/1(ตัวอย่าง) ก.ค.ศ.8/1(สำหรับกรอก)
ก.ค.ศ.11/1.1(ตัวอย่าง) ก.ค.ศ.11/1.1(สำหรับกรอก)
ก.ค.ศ.14/1.1 (ตัวอย่าง) ก.ค.ศ.14/1.1(สำหรับกรอก)