ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
SAR ปีการศึกษา 2562
ปก SAR 2562
คำนำ/สารบัญ/บทสรุป ผอ.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.48 KB
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.15 KB
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.31 KB
ภาคผนวก 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 621.46 KB
ภาคผนวก 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.88 MB
ภาคผนวก 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.81 MB
ภาคผนวก 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.78 MB