ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจันลม พุทธศักราช 2562
ปกหน้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.45 KB
ประกาศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.92 KB
สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.65 KB
ความนำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.02 KB
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.61 KB
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159 KB
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677.63 KB
คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 703.9 KB
คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.01 KB
คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.1 KB
คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.68 KB
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.08 KB
คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 678.41 KB
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 693.24 KB
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 530.78 KB
เกณฑ์การจบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.15 KB
ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.42 MB