ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา ให้พัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะความสามารถ อัจฉริยภาพทุกด้านของผู้เรียน
3. บริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
4. จัดการศึกษาโดยน้อมนำแนวพระบรมราโชวาท พระราชดำริ พระราชปณิธาน พระบรมราโชบาย
มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาเหมาะสมตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล
2. ผู้เรียนทุกคนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน
4. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล
6. เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
7. ผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรมีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
8. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
9. มีการจัดการศึกษาที่น้อมนำแนวพระบรมราโชวาท พระราชดำริ พระราชปณิธาน   พระบรมราโชบาย มาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยั่งยืน