ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในปี  2562 - 2565  ผู้เรียนและโรงเรียนมีคุณภาพ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 

ปรัชญาโรงเรียน

         

ทนฺโต  เสฏโฐ  มนสฺเสสุ

ในบรรดาหมู่มนุษย์  ผู้ฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐสูงสุด

 

คำขวัญ

               

เรียนดี  กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน

 

น้ำเงิน -  เหลือง

       สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความมีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  มีวินัยและคุณธรรม
                               สีเหลือง  หมายถึง  ความรุ่งเรืองทางปัญญา