ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (แบบ ป. 1ซ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 120,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (แบบ สปช 105/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 799,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 161,219
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสถานธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 770,000
เพิ่มเติม..